Postępowania ogłoszone w 2020

 

Postępowania ogłoszone w 2019

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy w trybie zamówienia z wolnej ręki

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy

w trybie zamówienia z wolnej ręki

Warszawa, dnia 11.12.2019 r.

Ogłoszenie

07.02.2020 – Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Przetarg nieograniczony na dostawę hologramów dla Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytutu Mechaniki Precyzyjnej w latach 2019-2021
Przetarg nieograniczony na zaprojektowanie i wykonanie instalacji ochrony katodowej dla jednokomorowej maszyny foltacji głównej oraz monitorowania skuteczności działania w warunkach eksploatacyjnych

Przetarg nieograniczony na zaprojektowanie i wykonanie

instalacji ochrony katodowej dla jednokomorowej maszyny

foltacji głównej oraz monitorowania skuteczności działania

w warunkach eksploatacyjnych

Znak sprawy: TP.26.7.2019

Warszawa, dnia 29.11.2019 r.

Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 do SIWZ – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz Oferty

Formularz Oferty (plik edytowalny)

Załącznik nr 3 do SIWZ – Oświadczenie o spełnianiu warunków i braku podst do wykluczenia

Oświadczenie o spełnianiu warunków i braku podst do wykluczenia (plik edytowalny)

Załącznik nr 4 do SIWZ – Oświadczenie dotyczące przynależności do grupy kapitałowej

Oświadczenie dotyczące przynależności do grupy kapitałowej (plik edytowalny)

Załącznik nr 5 do SIWZ – Wzór umowy

Załącznik nr 3 do Umowy – Wykaz pracowników

Wykaz Pracowników (plik edytowalny)

Załącznik nr 4 do Umowy – Wykaz osób

Wykaz osób (plik edytowalny)

Załącznik nr 5 do Umowy – Protokół zdawczo-odbiorczy

Protokół zdawczo-odbiorczy (plik edytowalny)

Załącznik nr 6 do SIWZ – Wykaz wykonanych usług

Wykaz wykonanych usług (plik edytowalny)

Załącznik nr 7 do SIWZ – Zobowiązanie do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów

Zobowiązanie do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów (plik edytowalny)

13.12.2019 – Protokół z otwarcia ofert

20.01.2020 – Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

23.01.2020 – Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Przetarg nieograniczony na dostawę aluminiowych tabliczek anodowanych i folii grawerskiej dla Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytutu Mechaniki Precyzyjnej w latach 2019-2021
Przetarg nieograniczony na wykonanie instalacji ochrony katodowej wybranej podpory zagęszczacza na terenie ZWR "Polkowice"

Przetarg nieograniczony na wykonanie instalacji ochrony

katodowej wybranej podpory zagęszczacza na terenie

ZWR „Polkowice”

Znak sprawy: TP.26.4.2019

Warszawa, dnia 13.08.2019 r.

Ogłoszenie

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Załącznik nr 1 do SIWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia – Program Funkcjonalno-Użytkowy

Załącznik nr 1a do SIWZ – Warunki Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

Załącznik nr 1b do SIWZ – Specyfikacja na projektowanie SP 00.00.00

Załącznik nr 1c do SIWZ – Specyfikacja na projektowanie SP 10.30.00_PB PW

Załącznik nr 1d do SIWZ – Specyfikacja na projektowanie mapa SP 30.10.00_MDCP

Załącznik nr 1e do SIWZ – Dokumentacja fotograficzna

Załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz oferty

Formularz Oferty (plik edytowalny)

Załącznik nr 1 do Oferty – Wykaz elementów rozliczeniowych

Wykaz elementów rozliczeniowych (plik edytowalny)

Załącznik nr 3 do SIWZ – Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia i spełnienia warunków udziału w postępowaniu

Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia i spełnienia warunków udziału w postępowaniu (plik edytowalny)

Załącznik nr 4 do SIWZ – Oświadczenie dotyczące przynależności do grupy kapitałowej

Oświadczenie dotyczące przynależności do grupy kapitałowej (plik edytowalny)

Załącznik nr 5 do SIWZ – Wzór umowy

Załącznik nr 3 do Umowy – Wykaz pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę

Wykaz pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę (plik edytowalny)

Załącznik nr 4 do Umowy – Wykaz osób wyznaczonych na stanowiska Kierownika Budowy, Projektanta

Wykaz osób wyznaczonych na stanowiska Kierownika Budowy, Projektanta (plik edytowalny)

Załącznik nr 5 do Umowy – Wzór Protokołu Końcowego Odbioru robót budowlanych

Wzór Protokół Końcowego Odbioru Robót Budowlanych (plik edytowalny)

Załącznik nr 6 do SIWZ – Wykaz zrealizowanych robót budowlanych

Wykaz zrealizowanych robót budowlanych (plik edytowalny)

Załącznik nr 7 do SIWZ – Zobowiązanie do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów

Zobowiązanie do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów (plik edytowalny)

30.08.2019 – Protokół z otwarcia ofert

30.08.2019 – Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Przetarg nieograniczony na wykonanie instalacji ochrony katodowej wybranej podpory zagęszczacza na terenie ZWR "Polkowice"

Wykonanie instalacji ochrony katodowej wybranej podpory

zagęszczacza na terenie ZWR „Polkowice”

Znak sprawy: TP.26.2.2019

Warszawa, dnia 04.07.2019 r.

Ogłoszenie

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Załącznik nr 1 do SIWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia – Program Funkcjonalno-Użytkowy

Załącznik nr 1a do SIWZ – Warunki Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

Załącznik nr 1b do SIWZ – Specyfikacja na projektowanie SP 00.00.00

Załącznik nr 1c do SIWZ – Specyfikacja na projektowanie SP 10.30.00_PB PW

Załącznik nr 1d do SIWZ – Specyfikacja na projektowanie mapa SP 30.10.00_MDCP

Załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz oferty

Formularz Oferty (plik edytowalny)

Załącznik nr 1 do Oferty – Wykaz elementów rozliczeniowych

Wykaz elementów rozliczeniowych (plik edytowalny)

Załącznik nr 3 do SIWZ – Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia i spełnienia warunków udziału w postępowaniu

Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia i spełnienia warunków udziału w postępowaniu (plik edytowalny)

Załącznik nr 4 do SIWZ – Oświadczenie dotyczące przynależności do grupy kapitałowej

Oświadczenie dotyczące przynależności do grupy kapitałowej (plik edytowalny)

Załącznik nr 5 do SIWZ – Wzór umowy

Załąćznik nr 3 do Umowy – Wykaz pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę

Wykaz pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę (plik edytowalny)

Załąćznik nr 4 do Umowy – Wykaz osób wyznaczonych na stanowiska: Kierownika Budowy, Projektanta

Wykaz osób wyznaczonych na stanowiska: Kierownika Budowy, Projektanta (plik edytowalny)

Załąćznik nr 5 do Umowy – Wzór Protokołu Końcowego Odbioru robót budowlanych

Wzór Protokół Końcowego Odbioru Robót Budowlanych (plik edytowalny)

Załącznik nr 6 do SIWZ – Wykaz zrealizowanych robót budowlanych

Wykaz zrealizowanych robót budowlanych (plik edytowalny)

Załącznik nr 7 do SIWZ – Zobowiązanie do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów

Zobowiązanie do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów (plik edytowalny)

22.07.2019 – Pytania i odpowiedzi

25.07.2019 – Protokół z otwarcia ofert

29.07.2019 – Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Wykonanie modernizacji budynku trafostacji Instytutu Mechaniki Precyzyjnej zlokalizowanym przy ul. Duchnickiej 3 w Warszawie

Wykonanie modernizacji budynku trafostacji

Instytutu Mechaniki Precyzyjnej zlokalizowanym

przy ul. Duchnickiej 3 w Warszawie

Znak sprawy: TP.26.1.2019

Warszawa, dnia 12.04.2019 r.

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Załącznik nr 1 do SIWZ – Dokumentacja projektowa

Załącznik nr 1a do SIWZ – Przedmiar robót

Załącznik nr 1b – Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

Załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz oferty

Formularz oferty (plik edytowalny)

Załącznik nr 1 do Oferty – Klauzula Informacyjna zgodna z RODO

Klauzula informacyjna zgodna z RODO (plik edytowalny)

Załącznik nr 3 do SIWZ – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spełnienia warunków udziału w postępowaniu

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (plik edytowalny)

Załącznik nr 4 do SIWZ – Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

Oświadczenie o grupie kapitałowej (plik edytowalny)

Załącznik nr 5 do SIWZ – Wzór umowy

Załącznik nr 3 do umowy – Wykaz osób

Wykaz osób (plik edytowalny)

Załącznik nr 4 do Umowy – Wzór protokołu końcowego odbioru robót budowlanych

Wzór protokołu końcowego odbioru robót budowlanych (plik edytowalny)

Załącznik nr 6 do SIWZ – Wykaz wykonanych robót budowlanych

Wykaz wykonanych robót budowlanych (plik edytowalny)

Załącznik nr 7 – Zobowiązanie do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów

Zobowiązanie do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów (plik edytowalny)

26.04.2019 – Protokół z otwarcia ofert

10.05.2019 – Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

27.05.2019 – Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

30.05.2019 – Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

30.05.2019 – Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

16.07.2019 – Sprostowanie

Postępowania ogłoszone w 2018

Przetarg nieograniczony na wykonanie remontu i przebudowy dachu na budynku nr 1 Instytutu Mechaniki Precyzyjnej zlokalizowanym przy ul. Duchnickiej 3 w Warszawie

Wykonanie remontu i przebudowy dachu na budynku

nr 1 Instytutu Mechaniki Precyzyjnej zlokalizowanym

przy ul. Duchnickiej 3 w Warszawie.

Znak sprawy: TP.26.8.2018

Warszawa, dnia 21.12.2018 r.

Ogłoszenie

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Załacznik nr 1 do SIWZ – Projekt budowlany

Ekspertyza techniczna

Załącznik nr 1a do SIWZ – Przedmiar robót

Załącznik nr 1b do SIWZ – Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

Załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz oferty

Formularz oferty (plik edytowalny)

Załącznik nr 1 do Oferty – Klauzula Informacyjna zgodna z RODO

Klauzula informacyjna zgodna z RODO (plik edytowalny)

Załącznik nr 3 do SIWZ – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spełnienia warunków udziału w postępowaniu

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (plik edytowalny)

Załącznik nr 4 do SIWZ – Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

Oświadczenie o grupie kapitałowej (plik edytowalny)

Załącznik nr 5 do SIWZ – Wzór umowy

Załącznik nr 3 do umowy – Wykaz osób

Wykaz osób (plik edytowalny)

Załącznik nr 4 do Umowy – Wzór protokołu końcowego odbioru robót budowlanych

Wzór protokołu końcowego odbioru robót budowlanych (plik edytowalny)

Załącznik nr 6 do SIWZ – Wykaz wykonanych robót budowlanych

Wykaz wykonanych robót budowlanych (plik edytowalny)

Załącznik nr 7 – Zobowiązanie do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów

Zobowiązanie do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów (plik edytowalny)

Załącznik nr 8 – Oświadczenie o dokonaniu wizji lokalnej

Oświadczenie o dokonaniu wizji lokalnej (plik edytowalny)

15.01.2019 – Protokół z otwarcia ofert

25.01.2019 – Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

15.02.2019 – Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Przetarg nieograniczony na wykonanie remontu i przebudowy dachu na budynku nr 1 Instytutu Mechaniki Precyzyjnej zlokalizowanym przy ul. Duchnickiej 3 w Warszawie

Wykonanie remontu i przebudowy dachu na budynku

nr 1 Instytutu Mechaniki Precyzyjnej zlokalizowanym

przy ul. Duchnickiej 3 w Warszawie.

Znak sprawy: TP.26.6.2018

Warszawa, dnia 25.07.2018 r.

Ogłoszenie

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Załącznik nr 1 do SIWZ – Projekt budowlany

Ekspertyza techniczna

Załącznik nr 1a do SIWZ – Przedmiar robót

Załącznik nr 1b do SIWZ – Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

Załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz oferty

Formularz oferty (plik edytowalny)

Załącznik nr 1 do Oferty – Klauzula Informacyjna zgodna z RODO

Klauzula informacyjna zgodna z RODO (plik edytowalny)

Załącznik nr 3 do SIWZ – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spełnienia warunków udziału w postępowaniu

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (plik edytowalny)

Załącznik nr 4 do SIWZ – Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

Oświadczenie o grupie kapitałowej (plik edytowalny)

Załącznik nr 5 do SIWZ – Wzór umowy

Załącznik nr 3 do umowy – Wykaz osób

Wykaz osób (plik edytowalny)

Załącznik nr 4 do Umowy – Protokół końcowy odbioru robót budowlanych

Protokół końcowy odbioru robót budowlanych (plik edytowalny)

Załącznik nr 6 do SIWZ – Wykaz wykonanych robót budowlanych

Wykaz wykonanych robót budowlanych (plik edytowalny)

Załącznik nr 7 – Zobowiązanie do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów

Zobowiązanie do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów (plik edytowalny)

Załącznik nr 8 – Oświadczenie o dokonaniu wizji lokalnej

Oświadczenie o dokonaniu wizji lokalnej (plik edytowalny)

14.08.2018 – Protokół z otwarcia ofert

16.08.2018 – Informacja o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Przetarg nieograniczony na wykonanie remontu i przebudowy dachu na budynku nr 1 Instytutu Mechaniki Precyzyjnej zlokalizowanym przy ul. Duchnickiej 3 w Warszawie

Wykonanie remontu i przebudowy dachu na budynku

nr 1 Instytutu Mechaniki Precyzyjnej zlokalizowanym

przy ul. Duchnickiej 3 w Warszawie.

Znak sprawy: TP.26.2.2018

Warszawa, dnia 06.07.2018 r.

Ogłoszenie

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Załącznik nr 1 do SIWZ – Projekt budowlany

Ekspertyza techniczna

Załącznik nr 1a do SIWZ – Przedmiar robót

Załącznik nr 1b do SIWZ – Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

Załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz oferty

Formularz oferty (plik edytowalny)

Załącznik nr 1 do Oferty – Klauzula Informacyjna

Klauzula informacyjna (plik edytowalny)

Załącznik nr 3 do SIWZ – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spełnienia warunków udziału w postępowaniu

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spełnienia warunków udziału w postępowaniu (plik edytowalny)

Załącznik nr 4 do SIWZ – Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (plik edytowalny)

Załącznik nr 5 do SIWZ – Wzór umowy

Załącznik nr 3 do umowy – Wykaz osób

Wykaz osób (plik edytowalny)

Załącznik nr 4 do Umowy – Protokół końcowy odbioru robót budowlanych

Protokół końcowy odbioru robót budowlanych (plik edytowalny)

Załącznik nr 6 do SIWZ – Wykaz wykonanych robót budowlanych

Wykaz wykonanych robót budowlanych (plik edytowalny)

Załącznik nr 7 – Zobowiązanie do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów

Zobowiązanie do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów (plik edytowalny)

Załącznik nr 8 – Oświadczenie o dokonaniu wizji lokalnej

Oświadczenie o dokonaniu wizji lokalnej (plik edytowalny)

12.07.2018 – Drugi termin wizji lokalnej – 17.07.2018

12.07.2018 – Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

23.07.2018 – Protokół z otwarcia ofert

24.07.2018 – Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Prztarg 1

Postępowania ogłoszone w 2017

Przetarg nieograniczony na dostawę urządzenia badawczego służącego do określania odporności erozyjnej materiałów według normy ISO 15527 dla Instytutu Mechaniki Precyzyjnej.
Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy w trybie zamówienia z wolnej ręki.

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy w trybie zamówienia z wolnej ręki.

 

Warszawa, dnia 27 listopada 2017 r.

Ogłoszenie

04.01.2018 – Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

22.03.2018 – Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy w trybie zamówienia z wolnej ręki.

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy w trybie zamówienia z wolnej ręki. 

Warszawa, dnia 15 listopada 2017 r.

 Ogłoszenie

01.12.2017 – Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

 

Warszawa, dnia 10.11.2017 r.

Zawiadomienie

Postępowania ogłoszone w 2016

Przetarg nieograniczony na świadczenie usług grupowych ubezpieczeń zdrowotnych dla pracowników IMP, członków ich rodzin oraz partnerów w latach 2016-2018.

Świadczenie usług grupowych ubezpieczeń zdrowotnych

dla pracowników Instytutu Mechaniki Precyzyjnej,

członków ich rodzin oraz partnerów w latach 2016-2018

 

Kod CPV: 66.51.22.00-4 

Znak sprawy: TP.26.8.2016

 

Warszawa, dnia 17 czerwca 2016 r.

Ogłoszenie

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Załącznik nr 1 do SIWZ – Szczególowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz oferty

Załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz oferty (plik edytowalny)

Załącznik nr 1 do Formularza oferty – Formularz cenowy

Załącznik nr 1 do Formularza oferty – Formularz cenowy (plik edytowalny)

Załącznik nr 2 do Formularza oferty – Wiedza i doświadczenie zawodowe

Załącznik nr 2 do Formularza oferty – Wiedza i doświadczenie zawodowe (plik edytowalny)

Załącznik nr 3 do SIWZ – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 3 do SIWZ – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (plik edytowalny)

Załącznik nr 4 do SIWZ – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik nr 4 do SIWZ – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (plik edytowalny)

Załącznik nr 5 do SIWZ – Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik nr 5 do SIWZ – Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (plik edytowalny)

Załącznik nr 6 do SIWZ – Wzór umowy

Załącznik nr 6 do SIWZ – Wzór umowy (plik edytowalny)

23.06.2016 – Pytania i odpowiedzi

24.06.2016 – Pytania i odpowiedzi

1.08.2016 – Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

1.07.2016 – Informacja

Przetarg nieograniczony na dostawę bezdotykowego systemu trzykamerowego do pomiaru i analizy przestrzennej zmian kształtu (w tym makro-mikro odkształceń).
Przetarg nieograniczony na wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego na konstrukcjach wsporczych linii elektroenergetycznych
Przetarg nieograniczony na dostawy dicyjanozłocianu potasu dla galwonotechniki.
Przetarg nieograniczony na dostawy dicyjanozłocianu potasu dla galwonotechniki

Postępowania ogłoszone w 2015

Przetarg nieograniczony na roboty budowlane - remont i przystosowanie pomieszczenia magazynowego w budynku nr 6 przy ul. Duchnickiej 3 w Warszawie na potrzeby galwanizerni Instytutu Mechaniki Precyzyjnej.
Przetarg nieograniczony na roboty budowlane - remont i przystosowanie pomieszczenia magazynowego w budynku nr 6 przy ul. Duchnickiej 3 w Warszawie na potrzeby galwanizerni Instytutu Mechaniki Precyzyjnej.
Przetarg nieograniczony na dostawę seryjnie produkowanej analitycznej aparatury naukowo-badawczej.
Przetarg nieograniczony na dostawę i uruchomienie techniczne Laboratorium badawczo-wdrożeniowego POWŁOK FUNKCJONALNYCH I POWŁOK ZE STOPÓW METALI SZLACHETNYCH.
Przetarg nieograniczony na dostawę dicyjanozłocianu potasu dla galwanotechniki (IV).

Dostawa dicyjanozłocianu potasu dla galwanotechniki (IV)

 

 Kod CPV: 24.31.52.40-9

 

Warszawa, dnia 29 stycznia 2015 r.

Ogłoszenie

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Załącznik nr 1 do SIWZ – Oferta

Załącznik nr 2 do SIWZ – Oświadczenie

Załącznik nr 3 do SIWZ – Umowa

18.02.2015 – Informacja

Przetarg nieograniczony na dostawę dicyjanozłocianu potasu dla galwanotechniki (III).

Postępowania ogłoszone w 2014

Przetarg nieograniczony na dostawę dicyjanozłocianu potasu dla galwanotechniki (II).
Przetarg nieograniczony na świadczenie usług grupowych ubezpieczeń zdrowotnych dla pracowników Instytutu Mechaniki Precyzyjnej, członków ich rodzin oraz partnerów w latach 2014-2016.
Przetarg nieograniczony na świadczenie usług grupowych ubezpieczeń zdrowotnych dla pracowników Instytutu Mechaniki Precyzyjnej, członków ich rodzin oraz partnerów w latach 2014-2017.
Przetarg nieograniczony na usługi medyczne z zakresu medycyny pracy obejmujące profilaktyczne badania lekarskie (wstępne, okresowe, kontrolne) pracowników Instytutu Mechaniki Precyzyjnej

Usługi medyczne z zakresu medycyny pracy obejmujące

profilaktyczne badania lekarskie

(wstępne,okresowe, kontrolne)

pracowników Instytutu Mechaniki Precyzyjnej

Kod CPV: 85121.000-3, 85145.000-7, 85148.000-8

Warszawa, 16 stycznia 2014 r.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia oraz załączniki

13.02.2014 – Informacja

23.01.2014 – Pytania i odpowiedzi

Treść wprowadził: Jakub Bańczerowski | 2017-10-16, 15:39
Treść zmodyfikował: Tomasz Górka | 2020-03-11, 12:38
Zobacz dziennik zmian
Data:
Dokonujący zmian:
Rodzaj zmiany:
2020-03-11, 12:38
Tomasz Górka
Aktualizacja dokumentu
2020-03-11, 12:20
Tomasz Górka
Aktualizacja dokumentu
2020-03-11, 12:19
Tomasz Górka
Aktualizacja dokumentu
2020-03-11, 12:16
Tomasz Górka
Aktualizacja dokumentu
2020-03-11, 12:15
Tomasz Górka
Aktualizacja dokumentu
2020-03-11, 12:14
Tomasz Górka
Aktualizacja dokumentu
2020-03-11, 11:03
Tomasz Górka
Aktualizacja dokumentu
2020-03-11, 10:14
Tomasz Górka
Aktualizacja dokumentu
2020-03-11, 10:00
Tomasz Górka
Aktualizacja dokumentu
2020-02-07, 12:30
Tomasz Górka
Aktualizacja dokumentu
2020-02-07, 11:32
Tomasz Górka
Aktualizacja dokumentu
2020-01-29, 11:43
Tomasz Górka
Aktualizacja dokumentu
2020-01-23, 13:56
Tomasz Górka
Aktualizacja dokumentu
2020-01-21, 14:38
Tomasz Górka
Aktualizacja dokumentu
2020-01-20, 14:40
Tomasz Górka
Aktualizacja dokumentu
2020-01-20, 10:14
Tomasz Górka
Aktualizacja dokumentu
2020-01-15, 13:56
Tomasz Górka
Aktualizacja dokumentu
2020-01-14, 15:23
Tomasz Górka
Aktualizacja dokumentu
2020-01-09, 15:21
Tomasz Górka
Aktualizacja dokumentu
2020-01-08, 14:27
Tomasz Górka
Aktualizacja dokumentu
2020-01-07, 15:05
Tomasz Górka
Aktualizacja dokumentu
2019-12-19, 16:13
Tomasz Górka
Aktualizacja dokumentu
2019-12-16, 15:02
Tomasz Górka
Aktualizacja dokumentu
2019-12-16, 14:57
Tomasz Górka
Aktualizacja dokumentu
2019-12-16, 14:20
Tomasz Górka
Aktualizacja dokumentu
2019-12-16, 14:10
Tomasz Górka
Aktualizacja dokumentu
2019-12-13, 13:45
Tomasz Górka
Aktualizacja dokumentu
2019-12-12, 12:16
Tomasz Górka
Aktualizacja dokumentu
2019-12-10, 13:51
Tomasz Górka
Aktualizacja dokumentu
2019-12-10, 12:16
Tomasz Górka
Aktualizacja dokumentu
2019-11-29, 13:19
Tomasz Górka
Aktualizacja dokumentu
2019-11-29, 13:17
Tomasz Górka
Aktualizacja dokumentu
2019-11-29, 13:15
Tomasz Górka
Aktualizacja dokumentu
2019-11-19, 11:37
Tomasz Górka
Aktualizacja dokumentu
2019-10-28, 15:29
Tomasz Górka
Aktualizacja dokumentu
2019-10-28, 13:54
Tomasz Górka
Aktualizacja dokumentu
2019-10-17, 13:48
Tomasz Górka
Aktualizacja dokumentu
2019-09-19, 14:39
Tomasz Górka
Aktualizacja dokumentu
2019-09-13, 09:20
Tomasz Górka
Aktualizacja dokumentu
2019-09-11, 09:25
Tomasz Górka
Aktualizacja dokumentu
2019-08-30, 14:31
Tomasz Górka
Aktualizacja dokumentu
2019-08-30, 12:32
Tomasz Górka
Aktualizacja dokumentu
2019-08-26, 12:44
Tomasz Górka
Aktualizacja dokumentu
2019-08-20, 12:04
Tomasz Górka
Aktualizacja dokumentu
2019-08-13, 15:17
Tomasz Górka
Aktualizacja dokumentu
2019-07-29, 13:49
Tomasz Górka
Aktualizacja dokumentu
2019-07-25, 12:49
Tomasz Górka
Aktualizacja dokumentu
2019-07-22, 13:36
Tomasz Górka
Aktualizacja dokumentu
2019-07-16, 14:29
Tomasz Górka
Aktualizacja dokumentu
2019-07-09, 13:53
Tomasz Górka
Aktualizacja dokumentu
2019-07-09, 13:52
Tomasz Górka
Aktualizacja dokumentu
2019-07-04, 14:44
Tomasz Górka
Aktualizacja dokumentu
2019-05-30, 14:58
Tomasz Górka
Aktualizacja dokumentu
2019-05-27, 12:07
Tomasz Górka
Aktualizacja dokumentu
2019-05-10, 14:49
Tomasz Górka
Aktualizacja dokumentu
2019-04-26, 13:32
Tomasz Górka
Aktualizacja dokumentu
2019-04-12, 14:47
Tomasz Górka
Aktualizacja dokumentu
2019-02-18, 10:02
Tomasz Górka
Aktualizacja dokumentu
2019-01-25, 14:25
Tomasz Górka
Aktualizacja dokumentu
2019-01-22, 11:20
Tomasz Górka
Aktualizacja dokumentu
2019-01-15, 11:41
Tomasz Górka
Aktualizacja dokumentu
2019-01-15, 08:54
Tomasz Górka
Aktualizacja dokumentu
2019-01-09, 15:36
Tomasz Górka
Aktualizacja dokumentu
2019-01-09, 15:35
Tomasz Górka
Aktualizacja dokumentu
2019-01-08, 12:41
Tomasz Górka
Aktualizacja dokumentu
2018-12-21, 11:56
Tomasz Górka
Aktualizacja dokumentu
2018-12-20, 14:13
Tomasz Górka
Aktualizacja dokumentu
2018-10-24, 09:32
Tomasz Górka
Aktualizacja dokumentu
2018-10-16, 12:41
Tomasz Górka
Aktualizacja dokumentu
2018-10-16, 12:19
Tomasz Górka
Aktualizacja dokumentu
2018-10-08, 15:22
Tomasz Górka
Aktualizacja dokumentu
2018-08-16, 11:11
Tomasz Górka
Aktualizacja dokumentu
2018-08-16, 10:52
Tomasz Górka
Aktualizacja dokumentu
2018-08-14, 12:04
Tomasz Górka
Aktualizacja dokumentu
2018-07-25, 14:28
Tomasz Górka
Aktualizacja dokumentu
2018-07-24, 14:18
Tomasz Górka
Aktualizacja dokumentu
2018-07-23, 13:57
Tomasz Górka
Aktualizacja dokumentu
2018-07-23, 13:11
Tomasz Górka
Aktualizacja dokumentu
2018-07-20, 14:44
Tomasz Górka
Aktualizacja dokumentu
2018-07-20, 13:33
Tomasz Górka
Aktualizacja dokumentu
2018-07-12, 12:47
Tomasz Górka
Aktualizacja dokumentu
2018-07-12, 12:38
Tomasz Górka
Aktualizacja dokumentu
2018-07-12, 10:53
Tomasz Górka
Aktualizacja dokumentu
2018-07-10, 12:03
Tomasz Górka
Aktualizacja dokumentu
2018-07-06, 12:59
Tomasz Górka
Aktualizacja dokumentu
2018-07-06, 12:47
Tomasz Górka
Aktualizacja dokumentu
2018-07-05, 13:50
Tomasz Górka
Aktualizacja dokumentu
2018-06-29, 14:30
Tomasz Górka
Aktualizacja dokumentu
2018-06-27, 15:03
Tomasz Górka
Aktualizacja dokumentu
2018-06-25, 13:18
Tomasz Górka
Aktualizacja dokumentu
2018-06-25, 13:16
Tomasz Górka
Aktualizacja dokumentu
2018-06-21, 11:28
Tomasz Górka
Aktualizacja dokumentu
2018-06-21, 11:25
Tomasz Górka
Aktualizacja dokumentu
2018-06-13, 15:17
Tomasz Górka
Aktualizacja dokumentu
2018-06-13, 13:06
Tomasz Górka
Aktualizacja dokumentu
2018-05-30, 14:19
Tomasz Górka
Aktualizacja dokumentu
2018-05-30, 14:17
Tomasz Górka
Aktualizacja dokumentu
2018-05-30, 13:48
Tomasz Górka
Aktualizacja dokumentu
2018-04-17, 13:21
Tomasz Górka
Aktualizacja dokumentu
2018-04-10, 13:58
Tomasz Górka
Aktualizacja dokumentu
2018-04-10, 12:31
Tomasz Górka
Aktualizacja dokumentu
2018-04-10, 12:21
Tomasz Górka
Aktualizacja dokumentu
2018-04-09, 14:02
Tomasz Górka
Aktualizacja dokumentu
2018-03-29, 13:02
Tomasz Górka
Aktualizacja dokumentu
2018-03-29, 12:55
Tomasz Górka
Aktualizacja dokumentu
2018-03-22, 10:51
Tomasz Górka
Aktualizacja dokumentu
2018-02-28, 14:11
Tomasz Górka
Aktualizacja dokumentu
2018-02-28, 13:53
Tomasz Górka
Aktualizacja dokumentu
2018-02-28, 13:34
Tomasz Górka
Aktualizacja dokumentu
2018-02-15, 09:38
Tomasz Górka
Aktualizacja dokumentu
2018-01-23, 15:17
Tomasz Górka
Aktualizacja dokumentu
2018-01-22, 13:57
Tomasz Górka
Aktualizacja dokumentu
2018-01-19, 11:07
Tomasz Górka
Aktualizacja dokumentu
2018-01-10, 10:19
j b
Aktualizacja dokumentu
2018-01-09, 13:15
Tomasz Górka
Aktualizacja dokumentu
2018-01-08, 10:46
Tomasz Górka
Aktualizacja dokumentu
2018-01-04, 12:56
Tomasz Górka
Aktualizacja dokumentu
2018-01-03, 12:52
 
Aktualizacja dokumentu
2018-01-03, 12:51
 
Aktualizacja dokumentu
2018-01-03, 12:48
 
Aktualizacja dokumentu
2017-12-29, 08:41
Tomasz Górka
Aktualizacja dokumentu
2017-12-29, 08:41
Tomasz Górka
Aktualizacja dokumentu
2017-12-29, 08:37
Tomasz Górka
Aktualizacja dokumentu
2017-12-14, 14:39
Tomasz Górka
Aktualizacja dokumentu
2017-12-08, 12:22
Tomasz Górka
Aktualizacja dokumentu
2017-12-08, 12:11
Tomasz Górka
Aktualizacja dokumentu
2017-12-06, 11:21
Tomasz Górka
Aktualizacja dokumentu
2017-12-04, 14:49
Tomasz Górka
Aktualizacja dokumentu
2017-12-01, 12:53
Tomasz Górka
Aktualizacja dokumentu
2017-11-30, 14:18
Tomasz Górka
Aktualizacja dokumentu
2017-11-27, 14:47
Tomasz Górka
Aktualizacja dokumentu
2017-11-27, 14:44
Tomasz Górka
Aktualizacja dokumentu
2017-11-27, 14:42
Tomasz Górka
Aktualizacja dokumentu
2017-11-21, 11:05
Tomasz Górka
Aktualizacja dokumentu
2017-11-21, 09:55
Tomasz Górka
Aktualizacja dokumentu
2017-11-21, 09:53
Tomasz Górka
Aktualizacja dokumentu
2017-11-15, 12:59
Tomasz Górka
Aktualizacja dokumentu
2017-11-13, 12:49
Tomasz Górka
Aktualizacja dokumentu
2017-11-13, 12:49
Tomasz Górka
Aktualizacja dokumentu
2017-11-13, 08:18
Tomasz Górka
Aktualizacja dokumentu
2017-11-09, 13:57
Tomasz Górka
Aktualizacja dokumentu
2017-11-08, 11:24
Tomasz Górka
Aktualizacja dokumentu
2017-11-08, 10:27
Tomasz Górka
Aktualizacja dokumentu
2017-11-08, 09:11
Tomasz Górka
Aktualizacja dokumentu
2017-11-08, 08:35
Tomasz Górka
Aktualizacja dokumentu
2017-11-06, 14:26
Tomasz Górka
Aktualizacja dokumentu
2017-11-06, 14:23
Tomasz Górka
Aktualizacja dokumentu
2017-11-06, 13:56
Tomasz Górka
Aktualizacja dokumentu
2017-11-06, 12:13
Tomasz Górka
Aktualizacja dokumentu
2017-11-03, 13:58
Tomasz Górka
Aktualizacja dokumentu
2017-10-31, 12:03
Tomasz Górka
Aktualizacja dokumentu
2017-10-31, 10:10
Tomasz Górka
Aktualizacja dokumentu
2017-10-31, 10:07
Tomasz Górka
Aktualizacja dokumentu
2017-10-30, 10:02
Tomasz Górka
Aktualizacja dokumentu
2017-10-27, 14:45
Tomasz Górka
Aktualizacja dokumentu
2017-10-27, 12:24
Tomasz Górka
Aktualizacja dokumentu
2017-10-26, 14:00
Tomasz Górka
Aktualizacja dokumentu
2017-10-26, 13:58
Tomasz Górka
Aktualizacja dokumentu
2017-10-26, 13:37
Tomasz Górka
Aktualizacja dokumentu
2017-10-26, 13:35
Tomasz Górka
Aktualizacja dokumentu
2017-10-26, 13:33
Tomasz Górka
Aktualizacja dokumentu
2017-10-26, 13:11
Tomasz Górka
Aktualizacja dokumentu
2017-10-26, 12:54
Tomasz Górka
Aktualizacja dokumentu
2017-10-25, 14:19
Tomasz Górka
Aktualizacja dokumentu
2017-10-25, 14:13
Tomasz Górka
Aktualizacja dokumentu
2017-10-25, 14:05
Karolina Szymańska
Aktualizacja dokumentu
2017-10-25, 13:55
Tomasz Górka
Aktualizacja dokumentu
2017-10-25, 13:46
Tomasz Górka
Aktualizacja dokumentu
2017-10-25, 13:35
Tomasz Górka
Aktualizacja dokumentu
2017-10-25, 12:10
Tomasz Górka
Aktualizacja dokumentu
2017-10-25, 11:57
Tomasz Górka
Aktualizacja dokumentu
2017-10-25, 09:24
Tomasz Górka
Aktualizacja dokumentu
2017-10-25, 09:22
Tomasz Górka
Aktualizacja dokumentu
2017-10-25, 09:19
Tomasz Górka
Aktualizacja dokumentu
2017-10-25, 09:09
Tomasz Górka
Aktualizacja dokumentu
2017-10-24, 14:44
Tomasz Górka
Aktualizacja dokumentu
2017-10-24, 14:43
Tomasz Górka
Aktualizacja dokumentu
2017-10-24, 11:50
Tomasz Górka
Aktualizacja dokumentu
2017-10-24, 10:14
Tomasz Górka
Aktualizacja dokumentu
2017-10-23, 14:47
Tomasz Górka
Aktualizacja dokumentu
2017-10-20, 13:39
Tomasz Górka
Aktualizacja dokumentu
2017-10-20, 12:35
Tomasz Górka
Aktualizacja dokumentu
2017-10-20, 09:34
Tomasz Górka
Aktualizacja dokumentu
2017-10-20, 07:33
Tomasz Górka
Aktualizacja dokumentu
2017-10-20, 07:24
Tomasz Górka
Aktualizacja dokumentu
2017-10-20, 07:22
Tomasz Górka
Aktualizacja dokumentu
2017-10-20, 07:20
Tomasz Górka
Aktualizacja dokumentu
2017-10-20, 07:20
Tomasz Górka
Aktualizacja dokumentu
2017-10-20, 07:18
Tomasz Górka
Aktualizacja dokumentu
2017-10-20, 07:16
Tomasz Górka
Aktualizacja dokumentu
2017-10-20, 07:04
Tomasz Górka
Aktualizacja dokumentu
2017-10-16, 15:38
j b
Aktualizacja dokumentu
2017-10-16, 15:37
j b
Aktualizacja dokumentu