Instytutem kieruje Dyrektor.

Organem opiniodawczym i doradczym  w sprawach dotyczących działalności Instytutu jest Rada Instytutu Sieci. Zakres zadań Rady Instytutu Sieci określa ustawa o Sieci Badawczej Łukasiewicz. Do zadań Rady Instytutu należy:

1) określanie perspektywicznych kierunków działalności badawczej i wdrożeniowej instytutu Sieci;

2)  uchwalanie statutu instytutu Sieci;

3)  opiniowanie:

a)  regulaminu organizacyjnego instytutu Sieci,

b) rocznych planów działalności instytutu Sieci ,

c) rocznych sprawozdań z działalności instytutu Sieci,

d) projektu podziału zysku netto instytutu Sieci;

4) wyrażanie opinii w sprawach dotyczących działalności instytutu Sieci  przedstawionych przez dyrektora albo organy Centrum Łukasiewicz.

Podstawowa działalność Instytutu (naukowa, wdrożeniowa i usługowa) jest realizowana w czterech centrach badań i rozwoju, w których są trzy laboratoria z akredytacją PCA.

Działalność badawczo-rozwojowa realizowana jest w wyodrębnionych centrach badań i rozwoju.

Szczegółową organizację Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytutu Mechaniki Precyzyjnej, w tym nazwy i zakresy działania i odpowiedzialność komórek organizacyjnych i ich kierowników oraz pracowników zatrudnionych na samodzielnych stanowiskach pracy, określa Regulamin Organizacyjny Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytutu Mechaniki Precyzyjnej.

 

Do pobrania:

Treść wprowadził: Instytut MP | 2017-02-16, 08:28
Treść zmodyfikował: | 2021-07-30, 11:33
Zobacz dziennik zmian
Data:
Dokonujący zmian:
Rodzaj zmiany:
2021-07-30, 11:30
Agnieszka Budzicz-Marchlewska
Aktualizacja dokumentu
2021-07-29, 14:41
Agnieszka Budzicz-Marchlewska
Aktualizacja dokumentu
2021-07-01, 09:37
Agnieszka Budzicz-Marchlewska
Aktualizacja dokumentu
2020-09-16, 14:14
Agnieszka Budzicz-Marchlewska
Aktualizacja dokumentu
2020-08-03, 11:32
Agnieszka Budzicz-Marchlewska
Aktualizacja dokumentu
2020-01-10, 14:01
Agnieszka Budzicz-Marchlewska
Aktualizacja dokumentu